Duster – Topical Solution

Video Rating: 5 / 5

Posted in Pet Care Media | Tagged , , | 8 Comments

Gaia Conceptions Organic Dress Giveaway WINNER!

Gaia Conceptions Organic Dress Giveaway WINNER!

Thanks to all of you who entered the Organic Wrap Dress Giveaway for a chance to win an Organic Long Apron Wrap Dress in your choice of fabric and color from Andrea over at Gaia Conceptions!  The winner was chosen via random.org, and that lucky Bubby and Bean reader is…

Congratulations Meg A!  Please contact me at bubbyandbean (at) gmail.com with your address and fabric/color choice so that Andrea and her team can get started on your dress.  (Thanks again Andrea for offering Bubby and Bean readers the chance to win one of your beautiful designs!)

Oh, and there’s another pretty amazing giveaway (hint: cash!) happening here tomorrow, so be sure to check back in the morning!

Follow Bubby and Bean

Bubby and Bean on Bloglovin


Bubby and Bean ::: Living Creatively

Posted in Pet Care Articles | Tagged , , , , , | Leave a comment

Help a Detroit Pet Food Bank (and a Giveaway!)

We all know what a terrible situation Detroit is facing with its homeless dog population right now. Shelters are fuller than full. Many dogs (guesses range from 3,000 to over 50,000) roam the streets…[[ This is a summary only. Click the title for the full post, photos, videos, giveaways, and more! ]]


DogTipper: Tips for Dog Lovers

Posted in Pet Care Articles | Tagged , , , , | Leave a comment

Nice Skin Allergies photos

Some cool skin allergies images:

Bochnia, kopalnia soli
skin allergies

Image by Małopolski Instytut Kultury
fot. Marcin Klag

I Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, 15-26 września 1999 r.

Bochnia
Kopalnia soli

Bochnia od początku swego istnienia była związana z solą. Pierwsza historyczna wzmianka, pochodząca z 1198 r., dotyczy uposażenia klasztoru bożogrobców w Miechowie w sól bocheńską. Przywilej lokacyjny nadający Bochni prawo magdeburskie został wydany przez księcia Bolesława Wstydliwego w 1253 r.
Złoża bocheńskiej soli pochodzą sprzed ok. dwudziestu milionów lat. Zalegają one na głębokości od pięćdziesięciu do pięciuset metrów, a rozciągają się na długość ok. czterech kilometrów. Najstarsze szyby zostały zlokalizowane prawdopodobnie w dolinie potoku Babica, gdzie pokłady soli zalegały płytko. Nie były one jednak zbyt obfite, więc drążono kolejne, głębsze szyby. Tak powstała najstarsza, wschodnia część kopalni z szybami Sutoris (Szewczy) i Gazaris (Wieżny lub Wodny). Kopalnia rozwijała się w kierunku pionowym i na zachód. Część zachodnią nazywano Nowymi Górami, a tworzyły ją trzy szyby: Regis, Bochneris i Campi. W latach 80. XX w. kopalnia osiągnęła maksymalne rozmiary: cztery i pół kilometra długości i 468 metrów głębokości.
Główny szyb kopalni to Campi (Polny), wydrążony w latach 1556-1566. Największą głębokość (408 m) osiągnął w 1898 r. Jest on połączony z Sutoris – najstarszym istniejącym szybem kopalni, trzykilometrową Podłużnią August, której pierwszy odcinek powstał w latach 1723-1743. Wydrążony już w połowie XIII w. szyb Sutoris stał się w XIV i XV w. jednym z głównych szybów wydobywczych.
W bocheńskiej kopalni znajduje się wiele kaplic. Największą z nich jest powstała po 1747 r. kaplica św. Kingi, gdzie w prezbiterium znajdują się wykute w soli ołtarze św. Kingi i św. Barbary, ambona i figury świętych: Kingi, Jana Nepomucena, Wojciecha i Tomasza z Akwinu.
Według legendy, król Węgier Bela IV podarował córce Kindze jako wiano kopalnię soli w Siedmiogrodzie. Odbierając ją, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, wrzuciła do niej pierścień. Po przybyciu do Polski odwiedziła Bochnię, a tutaj w pierwszej wydobytej bryle soli górnicy znaleźli pierścień Kingi, wrzucony do kopalni w Siedmiogrodzie.
Kopalnia w Bochni jest najstarszym ośrodkiem wydobywczym soli w Polsce. Działa bez przerwy od średniowiecza, już prawie 750 lat. W ostatnich latach, z powodu znacznego wyczerpania się zasobów, wstrzymano eksploatację złóż soli. Część wyrobisk udostępniono do zwiedzania jako trasę turystyczną, a w największej z zachowanych komór urządzono sanatorium. Panujący tu mikroklimat ma właściwości lecznicze, szczególnie dla cierpiących na schorzenia alergiczne dróg oddechowych i skóry.

Bochnia
Salt Mine

Since the very beginning of its existence, Bochnia had been associated with salt. The first historical document dating from 1198 confirms this, mentioning the provision of Bochnian salt to the Friars of the Holy Sepulchre. The population of the settlement must have been fairly large as Bochnia lay along a trade route connecting the East and the West of Europe. A charter bestowing Bochnia with the Magdeburg Law was granted by Prince Bolesław Wstydliwy (Boleslaus the Modest) in 1253.
The salt deposits under Bochnia were formed approximately 20 million years ago. They are located between 50 and 500 meters underground, and are approximately 4 km long. The oldest shafts were probably located in the valley of the Babica Stream, where the deposits were relatively shallow and therefore easily accessible. As these ran out, new, deeper shafts were dug, giving rise to the oldest, eastern part of the mine with the Sutoris and Gazaris shafts. The mine then developed further down and to the west. The western part, called the New Mountains (Nowe Góry), was composed of three shafts: Regis, Bochneris and Campi. In 1980s, the mine reached its maximum dimensions: 4.5 km in length and 468 meters in depth.
The Campi shaft, bored in 1556-1566, is the main shaft of the mine. In 1898 it reached its maximum depth of 408 meters. It is connected to Sutoris by the oldest existing corridor in the mine, the 3-kilometer August Passage, the first section of which was dug in 1723-1743. Drilled as early as mid-the 13th century, in the 14th and 15th centuries the Sutoris became one of the main excavation shafts.
The Bochnia mine contains many chapels. In the chancel of the largest chapel of Saint Kinga, carved after 1747, we find salt-sculpted altars of Saint Kinga and Saint Barbara, the pulpit, and salty statues of saints: St Kinga, St John Nepomucene, St Adalbert, and St Thomas Aquinas.
According to a legend, the Hungarian King Bela IV gave his daughter a salt mine in Transylvania. When Kinga succeeded to possession of the mine, she threw her ring down the shaft according to the mediaeval fashion. Later, when she came to Poland with her husband prince Bolesław, she visited Bochnia. In the first lump of salt that was excavated, the miners found Kinga’s ring, the same ring that she had cast into her Transylvanian mine.
The Bochnia Mine is the oldest salt mining site in Poland. It has been active continually since the Middle Ages, i.e. for nearly 750 years. Recently, due to the exhaustion of the deposits, salt mining was suspended. Part of the mine was opened to visitors, a sightseeing route was organised, and a health resort was fitted out in the largest of the underground chambers. The microclimate of the mine has healing properties, and is particularly beneficial for persons suffering from respiratory tract and skin allergies.

Bochnia, kopalnia soli
skin allergies

Image by Małopolski Instytut Kultury
fot. Marcin Klag

I Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, 15-26 września 1999 r.

Bochnia
Kopalnia soli

Bochnia od początku swego istnienia była związana z solą. Pierwsza historyczna wzmianka, pochodząca z 1198 r., dotyczy uposażenia klasztoru bożogrobców w Miechowie w sól bocheńską. Przywilej lokacyjny nadający Bochni prawo magdeburskie został wydany przez księcia Bolesława Wstydliwego w 1253 r.
Złoża bocheńskiej soli pochodzą sprzed ok. dwudziestu milionów lat. Zalegają one na głębokości od pięćdziesięciu do pięciuset metrów, a rozciągają się na długość ok. czterech kilometrów. Najstarsze szyby zostały zlokalizowane prawdopodobnie w dolinie potoku Babica, gdzie pokłady soli zalegały płytko. Nie były one jednak zbyt obfite, więc drążono kolejne, głębsze szyby. Tak powstała najstarsza, wschodnia część kopalni z szybami Sutoris (Szewczy) i Gazaris (Wieżny lub Wodny). Kopalnia rozwijała się w kierunku pionowym i na zachód. Część zachodnią nazywano Nowymi Górami, a tworzyły ją trzy szyby: Regis, Bochneris i Campi. W latach 80. XX w. kopalnia osiągnęła maksymalne rozmiary: cztery i pół kilometra długości i 468 metrów głębokości.
Główny szyb kopalni to Campi (Polny), wydrążony w latach 1556-1566. Największą głębokość (408 m) osiągnął w 1898 r. Jest on połączony z Sutoris – najstarszym istniejącym szybem kopalni, trzykilometrową Podłużnią August, której pierwszy odcinek powstał w latach 1723-1743. Wydrążony już w połowie XIII w. szyb Sutoris stał się w XIV i XV w. jednym z głównych szybów wydobywczych.
W bocheńskiej kopalni znajduje się wiele kaplic. Największą z nich jest powstała po 1747 r. kaplica św. Kingi, gdzie w prezbiterium znajdują się wykute w soli ołtarze św. Kingi i św. Barbary, ambona i figury świętych: Kingi, Jana Nepomucena, Wojciecha i Tomasza z Akwinu.
Według legendy, król Węgier Bela IV podarował córce Kindze jako wiano kopalnię soli w Siedmiogrodzie. Odbierając ją, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, wrzuciła do niej pierścień. Po przybyciu do Polski odwiedziła Bochnię, a tutaj w pierwszej wydobytej bryle soli górnicy znaleźli pierścień Kingi, wrzucony do kopalni w Siedmiogrodzie.
Kopalnia w Bochni jest najstarszym ośrodkiem wydobywczym soli w Polsce. Działa bez przerwy od średniowiecza, już prawie 750 lat. W ostatnich latach, z powodu znacznego wyczerpania się zasobów, wstrzymano eksploatację złóż soli. Część wyrobisk udostępniono do zwiedzania jako trasę turystyczną, a w największej z zachowanych komór urządzono sanatorium. Panujący tu mikroklimat ma właściwości lecznicze, szczególnie dla cierpiących na schorzenia alergiczne dróg oddechowych i skóry.

Bochnia
Salt Mine

Since the very beginning of its existence, Bochnia had been associated with salt. The first historical document dating from 1198 confirms this, mentioning the provision of Bochnian salt to the Friars of the Holy Sepulchre. The population of the settlement must have been fairly large as Bochnia lay along a trade route connecting the East and the West of Europe. A charter bestowing Bochnia with the Magdeburg Law was granted by Prince Bolesław Wstydliwy (Boleslaus the Modest) in 1253.
The salt deposits under Bochnia were formed approximately 20 million years ago. They are located between 50 and 500 meters underground, and are approximately 4 km long. The oldest shafts were probably located in the valley of the Babica Stream, where the deposits were relatively shallow and therefore easily accessible. As these ran out, new, deeper shafts were dug, giving rise to the oldest, eastern part of the mine with the Sutoris and Gazaris shafts. The mine then developed further down and to the west. The western part, called the New Mountains (Nowe Góry), was composed of three shafts: Regis, Bochneris and Campi. In 1980s, the mine reached its maximum dimensions: 4.5 km in length and 468 meters in depth.
The Campi shaft, bored in 1556-1566, is the main shaft of the mine. In 1898 it reached its maximum depth of 408 meters. It is connected to Sutoris by the oldest existing corridor in the mine, the 3-kilometer August Passage, the first section of which was dug in 1723-1743. Drilled as early as mid-the 13th century, in the 14th and 15th centuries the Sutoris became one of the main excavation shafts.
The Bochnia mine contains many chapels. In the chancel of the largest chapel of Saint Kinga, carved after 1747, we find salt-sculpted altars of Saint Kinga and Saint Barbara, the pulpit, and salty statues of saints: St Kinga, St John Nepomucene, St Adalbert, and St Thomas Aquinas.
According to a legend, the Hungarian King Bela IV gave his daughter a salt mine in Transylvania. When Kinga succeeded to possession of the mine, she threw her ring down the shaft according to the mediaeval fashion. Later, when she came to Poland with her husband prince Bolesław, she visited Bochnia. In the first lump of salt that was excavated, the miners found Kinga’s ring, the same ring that she had cast into her Transylvanian mine.
The Bochnia Mine is the oldest salt mining site in Poland. It has been active continually since the Middle Ages, i.e. for nearly 750 years. Recently, due to the exhaustion of the deposits, salt mining was suspended. Part of the mine was opened to visitors, a sightseeing route was organised, and a health resort was fitted out in the largest of the underground chambers. The microclimate of the mine has healing properties, and is particularly beneficial for persons suffering from respiratory tract and skin allergies.

Bochnia, kopalnia soli
skin allergies

Image by Małopolski Instytut Kultury
fot. Marcin Klag

I Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, 15-26 września 1999 r.

Bochnia
Kopalnia soli

Bochnia od początku swego istnienia była związana z solą. Pierwsza historyczna wzmianka, pochodząca z 1198 r., dotyczy uposażenia klasztoru bożogrobców w Miechowie w sól bocheńską. Przywilej lokacyjny nadający Bochni prawo magdeburskie został wydany przez księcia Bolesława Wstydliwego w 1253 r.
Złoża bocheńskiej soli pochodzą sprzed ok. dwudziestu milionów lat. Zalegają one na głębokości od pięćdziesięciu do pięciuset metrów, a rozciągają się na długość ok. czterech kilometrów. Najstarsze szyby zostały zlokalizowane prawdopodobnie w dolinie potoku Babica, gdzie pokłady soli zalegały płytko. Nie były one jednak zbyt obfite, więc drążono kolejne, głębsze szyby. Tak powstała najstarsza, wschodnia część kopalni z szybami Sutoris (Szewczy) i Gazaris (Wieżny lub Wodny). Kopalnia rozwijała się w kierunku pionowym i na zachód. Część zachodnią nazywano Nowymi Górami, a tworzyły ją trzy szyby: Regis, Bochneris i Campi. W latach 80. XX w. kopalnia osiągnęła maksymalne rozmiary: cztery i pół kilometra długości i 468 metrów głębokości.
Główny szyb kopalni to Campi (Polny), wydrążony w latach 1556-1566. Największą głębokość (408 m) osiągnął w 1898 r. Jest on połączony z Sutoris – najstarszym istniejącym szybem kopalni, trzykilometrową Podłużnią August, której pierwszy odcinek powstał w latach 1723-1743. Wydrążony już w połowie XIII w. szyb Sutoris stał się w XIV i XV w. jednym z głównych szybów wydobywczych.
W bocheńskiej kopalni znajduje się wiele kaplic. Największą z nich jest powstała po 1747 r. kaplica św. Kingi, gdzie w prezbiterium znajdują się wykute w soli ołtarze św. Kingi i św. Barbary, ambona i figury świętych: Kingi, Jana Nepomucena, Wojciecha i Tomasza z Akwinu.
Według legendy, król Węgier Bela IV podarował córce Kindze jako wiano kopalnię soli w Siedmiogrodzie. Odbierając ją, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, wrzuciła do niej pierścień. Po przybyciu do Polski odwiedziła Bochnię, a tutaj w pierwszej wydobytej bryle soli górnicy znaleźli pierścień Kingi, wrzucony do kopalni w Siedmiogrodzie.
Kopalnia w Bochni jest najstarszym ośrodkiem wydobywczym soli w Polsce. Działa bez przerwy od średniowiecza, już prawie 750 lat. W ostatnich latach, z powodu znacznego wyczerpania się zasobów, wstrzymano eksploatację złóż soli. Część wyrobisk udostępniono do zwiedzania jako trasę turystyczną, a w największej z zachowanych komór urządzono sanatorium. Panujący tu mikroklimat ma właściwości lecznicze, szczególnie dla cierpiących na schorzenia alergiczne dróg oddechowych i skóry.

Bochnia
Salt Mine

Since the very beginning of its existence, Bochnia had been associated with salt. The first historical document dating from 1198 confirms this, mentioning the provision of Bochnian salt to the Friars of the Holy Sepulchre. The population of the settlement must have been fairly large as Bochnia lay along a trade route connecting the East and the West of Europe. A charter bestowing Bochnia with the Magdeburg Law was granted by Prince Bolesław Wstydliwy (Boleslaus the Modest) in 1253.
The salt deposits under Bochnia were formed approximately 20 million years ago. They are located between 50 and 500 meters underground, and are approximately 4 km long. The oldest shafts were probably located in the valley of the Babica Stream, where the deposits were relatively shallow and therefore easily accessible. As these ran out, new, deeper shafts were dug, giving rise to the oldest, eastern part of the mine with the Sutoris and Gazaris shafts. The mine then developed further down and to the west. The western part, called the New Mountains (Nowe Góry), was composed of three shafts: Regis, Bochneris and Campi. In 1980s, the mine reached its maximum dimensions: 4.5 km in length and 468 meters in depth.
The Campi shaft, bored in 1556-1566, is the main shaft of the mine. In 1898 it reached its maximum depth of 408 meters. It is connected to Sutoris by the oldest existing corridor in the mine, the 3-kilometer August Passage, the first section of which was dug in 1723-1743. Drilled as early as mid-the 13th century, in the 14th and 15th centuries the Sutoris became one of the main excavation shafts.
The Bochnia mine contains many chapels. In the chancel of the largest chapel of Saint Kinga, carved after 1747, we find salt-sculpted altars of Saint Kinga and Saint Barbara, the pulpit, and salty statues of saints: St Kinga, St John Nepomucene, St Adalbert, and St Thomas Aquinas.
According to a legend, the Hungarian King Bela IV gave his daughter a salt mine in Transylvania. When Kinga succeeded to possession of the mine, she threw her ring down the shaft according to the mediaeval fashion. Later, when she came to Poland with her husband prince Bolesław, she visited Bochnia. In the first lump of salt that was excavated, the miners found Kinga’s ring, the same ring that she had cast into her Transylvanian mine.
The Bochnia Mine is the oldest salt mining site in Poland. It has been active continually since the Middle Ages, i.e. for nearly 750 years. Recently, due to the exhaustion of the deposits, salt mining was suspended. Part of the mine was opened to visitors, a sightseeing route was organised, and a health resort was fitted out in the largest of the underground chambers. The microclimate of the mine has healing properties, and is particularly beneficial for persons suffering from respiratory tract and skin allergies.

Posted in Pet Care Media | Tagged , , , | Leave a comment

In-Cabin Dog Carriers

When traveling by air, more people are choosing in-cabin dog carriers to carry their smaller dogs on board an airplane rather than check their pet as baggage and force it travel in the cargo area of the airplane. While there are some general similarities in the carrier requirements of different airlines, each airline has their own specific rules. These rules can also vary between the type of aircraft an airline uses on any given flight.

All air carriers must follow transportation guidelines established by the U.S. Department of Agriculture. The guidelines include container requirements for in-cabin as well as the cargo compartment. A dog carrier must be large enough for the dog to stand up, turn around and lie down in a natural position in the carrier with no parts of the dog’s body – including the head and tail – extending beyond the area of the carrier. Some type of absorbent material must be placed in the bottom of the carrier and if the carrier is soft-sided, it must be constructed of a water-repellent, padded nylon material with mesh ventilation on two or more sides.

Because regulations change frequently and airlines require travelers to make reservations for their dogs, you should double check with your airline to be sure you use the appropriate sized carrier.

When considering air travel with your dog, whether they’re going to be in-cabin with you or in the pressurized compartment of the cargo of the plane, there are some key rules to follow. Many airlines require the dog’s health certifications to be securely attached to its kennel or in-cabin dog carrier. They also require that the kennel or carrier meet strict requirements including contact information of the owner, the name of the dog written clearly on the exterior, and contact information for someone at the destination point.

If your travel plans include an international flight, different restrictions apply, and you’ll need to check with your airline carrier or carriers in advance for clarification on whether those airlines allow in-cabin dog carriers. Many international carriers do not allow dogs in-cabin and more importantly, you’ll need to check if the country you’re planning to visit requires a 6 month quarantine of any dog brought into their country.

Share and Enjoy:

Digg
del.icio.us
Facebook
Reddit
StumbleUpon
Twitter
Technorati
MySpace
FriendFeed
Google Bookmarks
Posted in Pet Care Articles | Tagged , | Leave a comment

Cat And Dog Wanna Work Too

dog-and-cat-wanna-work-too

Cat and dog want to work on the computer too! Hey hoomin, watcha doin?

Simple377

The post Cat And Dog Wanna Work Too appeared first on A Place to Love Dogs.

A Place to Love Dogs

Posted in Pet Care Articles | Tagged , | Leave a comment

Latest Pet Scratch News

Tips for a stress, scratch free trip to the vet
Here are some tips from Arguelles and host of "The Pet Show" Dr. Katy Nelson to make the trip to the vet stress free and scratch free. Tip one: the carrier. Arguelles suggests training the cat by leaving the cat carrier out. Instead of the carrier
Read more on WTOP

Rieder: A laser-focused approach to news
With its success, Setrakian has been approached by people suggesting she adapt her approach to their pet subjects. Among the contenders were Myanmar Deeply and Alzheimer's Deeply. So, why Arctic Deeply? Setrakian says she and her … Setrakian loves
Read more on Elmira Star-Gazette

Florida valet forgets to put car in park, sending it into the Gulf of Mexico
It's not clear whether the car ended up with any scratches, but — as you can see — the owner is probably a little more concerned about the water damage at this point. Posted by Scott T. Smith … Have a photo for your adorable child or pet? Snap a
Read more on WPEC

Posted in Pet Care Media | Tagged , , | Leave a comment

From “Genetic Trash” to Happy Homes: 10 Dogs from Sochi Arrive in Washington, D.C.

Ten dogs have just finished a long trip to a new home. Thanks to Humane Society International, the dogs have been brought from Sochi, Russia, to Washington, D.C., where they’re going to be offered up for adoption.

“These 10 are representative of some of the dogs that have been removed from the streets and are now up for adoption in Sochi,” said Kelly O’Meara, from HSI. “They’re the sweetest, most interactive, very friendly dogs, very adoptable that just happen to be unfortunate enough to be living on the street.”

Humane Society International coordinated its efforts with Povodog, the dog shelter that was established just before the Winter Olympics by Russian billionaire Oleg V. Deripaska.

Share this imageA lot of things went wrong for the Russian government during this year's Olympic Games. The explosion of bad publicity that came from the revelation that the city of Sochi had targeted stray dogs for extermination was only one of them. When the city's contractor declared that the dogs were just "genetic trash," it was like dumping kerosene on the fire.

From that point on, the Sochi Winter Olympics were pretty much synonymous with dog-killing, in addition to homophobia, corruption, and abusive police tactics. The fact that people like Amanda Bird and skiier Gus Kenworthy became media darlings for rescuing dogs and taking them back to the United States only made it that much more embarrassing to Russia.

Share this imageWelcoming a new arrival to the US.

The 10 dogs who arrived in Washington this week are only a handful of the total number that were homeless in Sochi. Thanks to the relocation of Russian families during the preparation for the Winter Olympics, there were estimated to be more than 2,000 stray dogs and cats wandering the streets of Sochi before the games.

Share this imageAlthough individuals like Bird and Kenworthy have brought dogs back to keep themselves, these dogs are the first to come to America and be made available for open adoption. Humane Society International says it plans for more to follow.

After two days in transit, the dogs are adapting to their new surroundings.

"These dogs have had a tremendous journey. It's been almost two days of travel for them. They went from Sochi to Moscow, had a long layover in Moscow, and then the flight to Dulles airport today," O'Meara said. "And as you can tell, they have to be pretty chill to handle it like this. And they did. They all did remarkably well."

Share this imageThe Sochi dogs were vaccinated in Russia, but still have to undergo medical evaluations here, a process that should take about two weeks. Until then, they're staying at the facilities of the Washington Animal Rescue League. Bob Ramin, CEO of the league, said "In the next couple of days, we'll start socializing them, taking them out on walks with other dogs, and really just treating them like other dogs so they can have that socialization and feel safe."

In a way, bringing the dogs from Sochi sounds a little bit like coals to Newcastle: American shelters are already filled with dogs who desperately need to be rehomed, and many of them never will be. And there are Russians who have gone to extraordinary lengths to save the dogs in their own country. But still, we have to congratulate the HSI on its efforts. We wish these dogs good luck in their new homes.

Via CNN

Read the most talked about news on Dogster:


The Scoop | The Scoop

Posted in Pet Care Articles | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Play Time

Coulee’s activity monitor registered this walk as “play time” instead of a “walk”. :) Maybe there should be a “bully time” setting

Crazy Coulee and Little Lacey

Posted in Pet Care Articles | Tagged , | Leave a comment

Nice Flea photos

Some cool Flea images:

Flea Market & RV Park at Menge
Flea

Image by MissMalaprop
Flea Market & RV Park at Menge, Pass Christian, Mississippi

Flea Market & RV Park at Menge
Flea

Image by MissMalaprop
Flea Market & RV Park at Menge, Pass Christian, Mississippi

Posted in Pet Care Media | Tagged , , | Leave a comment